Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad zasadnością stosowania przez zarządców infrastruktury „sygnałów zastępczych” – naruszenie przepisów przez PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 2 i 298

23.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 7 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na szlaku Kamienna Góra – Sędzisław linii kolejowej nr 298. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń do 30 czerwca 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, spowodowane uszkodzeniami powstałymi w teletechnicznym kablu dalekosiężnym (TKD), czego konsekwencją była niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w jednym kierunku, od stacji Sędzisław do stacji Kamienna Góra. Naruszało to przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz przepisów wewnętrznych, w tym: „Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” Ie-5 (E-11), oraz ,,Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-12 (E-24).

Również w ramach realizowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czynności nadzorczych na linii kolejowej Nr 2 Warszawa Centralna – Terespol, naruszono przepisy dotyczące obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stwierdzono przypadki możliwego nieuprawnionego dostępu pracowników obsługi posterunków technicznych do liczników używanych sygnałów zastępczych. Nieprawidłowe zabezpieczenie liczników użytych sygnałów zastępczych przed dostępem osób nieupoważnionych, umożliwiało niedozwoloną ingerencję oraz ewentualną zmianę stanu wskazywania tych liczników. Dzięki podjętym działaniom nadzorczym Prezesa UTK, zarządca infrastruktury usunął wskazane nieprawidłowości jeszcze w trakcie trwania działań kontrolnych. Prawidłowe zabezpieczenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym przed nieuprawnioną ingerencją ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a ujawniona nieprawidłowość wskazuje również na brak nadzoru ze strony wewnętrznych organów zarządcy PKP PLK.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze, zainicjowane w 2013 roku, w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządcy infrastruktury usunęli lub podjęli pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi linii kolejowych nr: 1, 9, 14, 68 101, 137, 171, 201, 203, 204, 273, 274, 282, 431 i 657.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry