Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice

22.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 7 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice od stacji Oleśnica do stacji Dąbrowa Oleśnicka.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów  do 31 lipca 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, poprzez eksploatowanie linii kolejowej nr 281 przy nieprawidłowym przekroju poprzecznym nawierzchni i podtorza, brakach zapisów (rejestracji) w „Książce kontroli obchodów” informacji o zauważonych usterkach w trakcie wykonywanych przez dróżnika (toromistrza) obchodów oraz braku stałego nadzoru i sprawdzania stanu torów i torowiska.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

 

do góry