Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów przez PKP Intercity S.A.

26.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 16 maja 2014 r. stwierdził stosowanie przez PKP Intercity S.A bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, polegających na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi w pociągach „Jantar” EIC 15410/1 relacji Warszawa Wschodnia – Hel oraz EIC 5140/1 relacji Hel – Warszawa. Wskazane powyżej działania spółki były niezgodne z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.).

Postępowanie zakończone ww. decyzją zostało wszczęte w wyniku kontroli przeprowadzonych w dniach 2 lipca 2013 r. i 29 sierpnia 2013 r.  przez upoważnionych pracowników UTK oraz licznych skarg pasażerów na warunki panujące w uruchamianych przez PKP Intercity S.A. pociągach sezonowych „Jantar”. W swoich skargach podróżni zwracali uwagę na „katastrofalny” stan toalet, które nie nadawały się do użytku, brak oświetlenia oraz niedziałającą klimatyzację przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 30°C. Wskazane warunki panowały w obu klasach pociągu typu „Express”, a z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynikało, że nieczystości z niesprawnych toalet znajdowały się nawet na korytarzach wagonów.

Organ nakazał przewoźnikowi usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W ramach posiadanych kompetencji Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podejmuje konsekwentne działania kontrolno-nadzorcze mające na celu monitorowanie przestrzegania przez przewoźników praw pasażerów, w tym przede wszystkim zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi. Wszelkie dalsze naruszenia praw pasażerów ze strony uczestników rynku kolejowego będą z całą stanowczością egzekwowane.

do góry