Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK na bocznicach kolejowych – kary pieniężne za prowadzenie działalności bez wymaganych dokumentów - Świadectw Bezpieczeństwa

20.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych.

Jednym z elementów kontroli jest weryfikacja posiadanych dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy kolejowej. W wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie kontroli oraz wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzjami z 18 i 28 kwietnia 2014 roku Prezes UTK, po stwierdzeniu naruszenia przepisu art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, nałożył na użytkowników, spółki GRABINEX z siedzibą w Strzegomiu oraz Grupa Surowce Śląskie z siedzibą w Poraju - kary pieniężne.

Kary pieniężne związane były z prowadzeniem działalności przez ww. przedsiębiorców bez wymaganych dokumentów uprawniających do tego typu działalności, tj. świadectw bezpieczeństwa użytkownika bocznic kolejowych.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry