Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania napędów zwrotnicowych na stacjach Łańcut oraz Trawniki

19.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art.10 ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 9 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na stacji Łańcut, zlokalizowanej na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka oraz na stacji Trawniki na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk. Jednocześnie Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, tj. niezapewnienie właściwego procesu utrzymania w sprawności wyrobów stosowanych w kolejnictwie, urządzeń sterowania ruchem kolejowym - napędów zwrotnicowych typu EEA-4. Zarządca nie wdrożył właściwych działań dla realizacji procesów utrzymaniowych,  polegających na stosowaniu zaleceń producenta napędów zwrotnicowych w zakresie wykonywania „przeglądów kwalifikacyjnych”, warunkujących określenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia „przeglądów głównych” napędów, określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

 

do góry