Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK przypomina o obowiązku prawidłowego oznakowania pociągów

15.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ponownie przypomina o obowiązku prawidłowego realizowania postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 211)

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują m.in. montaż wewnętrznych i zewnętrznych tablic kierunkowych i numerowych. Tablice kierunkowe służą do informowania podróżnych o rodzaju i numerze pociągu, nazwie pociągu (jeśli taka występuje) oraz trasie jazdy, w tym stacji początkowej, stacjach pośrednich i przystankach, a także o stacji końcowej biegu pociągu. Natomiast tablice numerowe wewnętrzne i zewnętrzne służą do określenia kolejności wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu wagonu w pociągu międzynarodowym.

Sposób wykonania ww. tablic, wymagane informacje oraz ich rozmieszczenie wskazane są w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

W toku kontroli oraz bieżących działań kontrolno-nadzorczych upoważnieni pracownicy UTK wielokrotnie stwierdzali nieprawidłowości w oznakowaniu pociągów. Również pasażerowie często sygnalizują problem niewłaściwego lub braku oznakowania pociągów.  Należy przypomnieć, że Prezes UTK, na mocy przysługujących kompetencji, nakładał już kary pieniężne w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ww. rozporządzenia o oznakowaniu.

Dążąc do prawidłowej realizacji obowiązków ww. rozporządzenia oraz mając na uwadze konieczność ochrony interesów pasażerów, Prezes UTK w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego oznakowania, będzie podejmował wszelkie przewidziane prawem działania, zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

do góry