Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK S.A. usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej 273 w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”

14.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku działań kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 5 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w związku z uszkodzeniami powstałymi w teletechnicznym kablu dalekosiężnym (TKD), czego konsekwencją była niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach na trzech szlakach kolejowych: Godków - Mieszkowice, Boleszkowice - Namyślin oraz Namyślin – Kostrzyn. Powodowało to konieczność prowadzenia ruchu kolejowego wyłącznie w oparciu o sygnały zastępcze ,,Sz”.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze, zainicjowane w 2013 roku, w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi linii kolejowych nr: 1, 9, 14, 68 101, 171, 203, 204, 273, 274, 282, 431 i 657.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

 

do góry