Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną na przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zwłokę w wykonaniu decyzji administracyjnej

08.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary za niewykonanie decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyłączającej z eksploatacji wagony kolejowe przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o., decyzją z dnia 5 maja 2014 roku Prezes UTK nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 3 379,90 złotych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Łącznie naliczono karę za trzy dni opóźnienia, tj. 10 139,76 zł.

Nałożona kara pieniężna dotyczyła nieterminowego wykonania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 2 kwietnia 2013 r., w zakresie wyłączenia z eksploatacji wagonów pasażerskich przewoźnika, w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Ustalając wysokość kary, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność Spółki oraz jej możliwości finansowe.

do góry