Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe – kontrole w zakresie prawidłowości procesu utrzymania pojazdów

07.05.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku stwierdzonych podczas ostatnich kontroli nieprawidłowości, decyzjami administracyjnymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe przedsiębiorców: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz Dolnośląskie Linie Autobusowe S.A.

Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie poziomu utrzymania pojazdów kolejowych w dalszym ciągu należą: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów i czynności utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

Kontrole w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez przedsiębiorców kolejowych są jednym z priorytetów Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Nadzorem objęci są przede wszystkim przewoźnicy pasażerscy i towarowi, użytkownicy bocznic oraz zarządcy infrastruktury.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do podniesienia standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

 

 

do góry