Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK w zakresie stanu technicznego, utrzymania, osygnalizowania i zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

05.05.2014

W ramach działań nadzorczych dotyczących stanu technicznego, utrzymania, osygnalizowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi szereg kontroli przejazdów kolejowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził między innymi kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przejazdach kolejowych kategorii C i D znajdujących się na liniach nr 354 Poznań Główny - Piła Główna i nr 203 Tczew – Kostrzyn.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przyczynami występowania dużej liczby usterek w pracy sygnalizacji były uszkodzenia elementów czujników typu ELS-6 związane z ich długotrwałą eksploatacją. Nieprawidłowości dotyczyły również braku właściwych zapisów w książkach kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz braku zapisów dotyczących przyczyn usterek urządzeń i ich usunięcia. Prowadzona przez zarządcę infrastruktury dokumentacja przejazdowa zawierała niezgodne ze stanem faktycznym informacje w metrykach przejazdowych.

Osobną grupę usterek na przejazdach kategorii C i D tworzyły również nieprawidłowości związane z niewykonaniem odnowień na nawierzchni dróg  - m.in. oznakowań w poziomie oraz uszkodzenia nawierzchni przejazdów wykonanych z płyt betonowych. Brakowało również znaków drogowych oraz słupków wskaźnikowych.

Stwierdzono także, że zarządca infrastruktury niedostatecznie zadbał o poprawę widoczności przejazdów kolejowych od strony drogi ze względu na niewycięcie krzewów lub drzew w trójkątach widzialności i przy znakach zbliżania.

Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

Konsekwentne działania nadzorcze prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

 

do góry