Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów przez zarządcę PKP PLK S.A. na linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa – decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia nieprawidłowości

29.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku kontroli oraz przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 18 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

Nieprawidłowości polegały na eksploatacji przez zarządcę nawierzchni kolejowej przy niezachowaniu stabilności podtorza, wynikającego z braku stateczności skarp nasypu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, w terminie do dnia 30 września 2014 roku.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry