Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad wdrożeniem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem - decyzja administracyjna w zakresie nieprawidłowości w spółce WISKOL

23.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i 4, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 3 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez WISKOL spółka jawna, przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przewoźnikowi kolejowemu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niewdrożeniu w pełnym zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w skład którego wchodzą procesy i procedury służące do określenia wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, gwarantujących spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i warunków prowadzonej działalności. 

Kontrole w zakresie stopnia wdrożenia przez przewoźników i zarządców infrastruktury Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, są priorytetowym działaniem nadzorczym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Realizowane w tym zakresie działania kontrolne, zarówno w 2013 i 2014 roku, obejmą wszystkich funkcjonujących na rynku przedsiębiorców.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli i wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał już kilkanaście decyzji administracyjnych nakazujących terminowe usunięcie nieprawidłowości w zakresie stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku ww. kontroli, cofnął w całości certyfikaty bezpieczeństwa, wydane przedsiębiorcom S&K Train Transport Sp. z o.o. oraz WAM Sp. z.o.o.

do góry