Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kara dla PKP PLK za nieprawidłowe działanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

22.04.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 17 kwietnia 2014 r. nałożył na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za niewykonanie decyzji z dnia 19 czerwca 2013 r. w zakresie błędnego przekazywania przez zarządcę infrastruktury informacji wizualnych i głosowych za pomocą Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

Kara jest konsekwencją niewykonania decyzji Prezesa UTK z dnia 19 czerwca 2013 r. w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu SDIP.

W ramach postępowania administracyjnego pracownicy UTK przeprowadzili w styczniu br. dwutygodniową kontrolę, podczas której stwierdzili błędne funkcjonowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Stwierdzono wówczas ponad 200 uchybień.

W toku przeprowadzonego postępowania wykryto m.in. następujące nieprawidłowości:

  1. pociągi nie były zapowiadane, zarówno głosowo jak i wizualnie, bądź tylko były zapowiadane w jeden ze wskazanych sposobów,
  2. informacje głosowe były niespójne z informacjami wizualnymi,
  3. zapowiadane były inne od rzeczywistych relacje pociągów (dotyczy: stacji docelowej, numer pociągu, stacji pośrednich, nazwy pociągu),
  4. nie były podawane opóźnienia pociągów lub opóźnienie pojawiało się po planowanym czasie odjazdu pociągu,
  5. wskazania krawędzi peronowych były błędne lub brak było takich wskazań, co uniemożliwiało lub utrudniało pasażerom znajdującym się w innej części dworca dotarcie na peron,
  6. wskazania na tablicach nie znikały po odjeździe pociągu,
  7. wyświetlacze wskazywały pociągi, które nie pojawiały się przy peronie.

Nałożona na PKP PLK SA kara pieniężna wynosi 1 022 425,80 zł. Ma ona charakter dyscyplinujący i uwzględnia konieczność ochrony interesu społecznego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wydając decyzję w powyższej sprawie, kierował się przede wszystkim interesem pasażerów, których zbiorowe prawa zostały w tym przypadku naruszone w sposób rażący.

do góry