Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez przewoźników, zarządców i użytkowników bocznic kolejowych

14.04.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania kontrolne w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez przedsiębiorców kolejowych. Działania nadzorcze obejmują między innymi przewoźników pasażerskich i towarowych, użytkowników bocznic oraz zarządców infrastruktury.

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas realizacji ubiegłotygodniowych kontroli, decyzjami administracyjnymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji pojazdy przedsiębiorców: Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., CTL Kolzap Sp. z o.o., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Kolejowej Spółka Jawna.

Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie poziomu utrzymania pojazdów kolejowych w dalszym ciągu należą: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

Przypomnijmy, że w wyniku działań kontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów, decyzjami administracyjnymi wyłączono lub ograniczono eksploatację ponad stu pojazdów kolejowych, należących do kilkudziesięciu przedsiębiorców kolejowych.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

do góry