Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola zarządcy infrastruktury Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości na linii nr 301

11.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe sp. z o.o., po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego decyzją z dnia 28 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 301 Kotlarnia – Pyskowice – Michał – KMO, na odcinku Kotlarnia – Drama – Czechowice.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 września 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie niezapewniającym bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego poprzez: eksploatowanie linii niewyposażonej w znaki kilometrowe i hektometrowe, brak prawidłowego utrzymania odwodnienia podtorza i ław torowiska, eksploatowanie toru na którym występują różnice w wysokości toków szynowych oraz wykonywanie przez zarządcę cięcia szyn palnikiem acetylenowym w eksploatowanym torze, co powoduje zmianę struktury stali i w konsekwencji osłabienie wytrzymałości szyny, co w dalszej konsekwencji może być przyczyną pęknięć szyn.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry