Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kwestionariusz Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych

10.04.2014

Z końcem maja 2011 roku w Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

Europejska Agencja Kolejowa na mocy art. 14a ust. 7 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei we Wspólnocie, jest zobowiązana do przeprowadzenia oceny wdrożenia ww. rozporządzenia. W tym celu opracowany został kwestionariusz, adresowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem, w szczególności przewoźników kolejowych, dysponentów wagonów i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM).

Kwestionariusz jest ukierunkowany na poznanie opinii sektora kolejowego o mechanizmie certyfikacji ECM, wskazanie jego mocnych i słabych stron, przeanalizowania wpływu na działalność sektora kolejowego oraz lepsze poznanie rynku certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i branży związanej z utrzymaniem wagonów towarowych. 

Na podstawie wyników kwestionariusza opracowany zostanie raport dla Komisji Europejskiej. Wszelkie uwagi sektora pozyskane tą metodą zostaną również poddane analizie w ramach prac nad rewizją rozporządzenia nr 445/2011, ukierunkowaną na rozszerzenie zakresu jego stosowania na pojazdy inne niż wagony towarowe.

W związku z powyższym Europejska Agencja Kolejowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza i przekazanie odpowiedzi w języku angielskim w terminie do dnia 25 kwietnia br. bezpośrednio na adres e-mail Pani Nathalie Duquenne (nathalie.duquenne@era.europa.eu)

do góry