Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK w zakresie wdrożenia Systemów Zarządzanie Bezpieczeństwem przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury

09.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i 4, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 21 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Ecco Rail sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego, to jest art. 17 ust. 1 w związku z art. 17a ust. 2 ustawy, poprzez niewdrożenie w pełnym zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przewoźnikowi kolejowemu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niewdrożeniu w pełnym zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w skład którego wchodzą procesy i procedury służące do określenia wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, gwarantujących spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i warunków prowadzonej działalności. 
Kontrolne w zakresie stopnia wdrożenia przez przewoźników i zarządców infrastruktury Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, są priorytetowym działaniem nadzorczym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Realizowane w tym zakresie działania kontrolne, zarówno w 2013 i 2014 roku, obejmą wszystkich funkcjonujących na rynku przedsiębiorców.
W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli i wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał już jedenaście decyzji administracyjnych nakazujących terminowe usunięcie nieprawidłowości w zakresie stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku ww. kontroli, cofnął w całości certyfikaty bezpieczeństwa, wydane przedsiębiorcom S&K Train Transport Sp. z o.o. oraz WAM Sp. z.o.o

do góry