Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom

03.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 28 marca 2014 roku, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w toku postępowania kontrolnego ustalił, że zarządca utrzymywał infrastrukturę kolejową w stanie niezapewniającym jej pełnej sprawności.

Zarządca infrastruktury nie dokonał usunięcia stwierdzonych podczas badania technicznego stanu toru nieprawidłowości, między innymi w zakresie: wymiany szyn (pęknięcia, degradacja), wymiany podkładów (zużycie), mechanicznego dokręcenia śrub stopowych oraz wymiany i uzupełnienia pierścieni sprężystych (uszkodzenia), odtworzenia rowów odwadniających (zamulenie, niewłaściwe spadki) oraz wykonania naprawy bieżącej z oczyszczaniem toru (zły stan podsypki).

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry