Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 137 Katowice – Legnica i 298 Kamienna Góra – Sędzisław

01.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzją z dnia 25 marca 2014 roku, nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, na szlaku Mościsko Dzierżoniowskie - Świdnica Miasto. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Również decyzją z dnia 26 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 298 Kamienna Góra -  Sędzisław. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w związku z nieusunięciem uszkodzeń linii telekomunikacyjnych powstałych w wyniku kradzieży teletechnicznych kabli dalekosiężnych (TKD), czego konsekwencją była niesprawność blokad liniowych i konieczność prowadzenia ruchu w oparciu o nieutwierdzone drogi przebiegu.

Jednocześnie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowania administracyjne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry