Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice

31.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, decyzją z dnia 20 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do dnia 31 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenia ruchu kolejowego, w tym poprzez eksploatowanie linii kolejowej przy nie zapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji jej nawierzchni, poprzez prowadzenie ruchu pociągów po linii kolejowej pomimo braku zapewnienia właściwej sygnalizacji przy użyciu wskaźników oraz utrzymanie znaków na poziomie niegwarantującym ich czytelności oraz widoczności w każdych warunkach atmosferycznych.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry