Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, ze względu na nieuzasadnione i długotrwałe stosowanie tzw. „sygnałów zastępczych”

28.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes Urzędu Transportu kolejowego decyzją z dnia 19 marca 2014 roku nakazał zarządcy wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, na szlakach kolejowych: Godków - Mieszkowice, Boleszkowice - Namyślin oraz Namyślin - Kostrzyn. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, w dniu 19 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w związku z nieusunięciem uszkodzeń powstałych w teletechnicznym kablu (TKD), czego konsekwencją była niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach na trzech szlakach kolejowych oraz co powodowało konieczność prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem tzw. sygnałów zastępczych.

Dzięki działaniom kontrolnym i administracyjnym podjętym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii nr 203 Tczew - Kostrzyn, linii nr 204 Malbork-Braniewo, linii nr 273 szlak Kostrzyn - Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska - Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, stacji Poznań Starołęka, stacji Dęblin, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii kolejowej nr 171 - Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik, linii nr 657 Katowice Szopienice Północ - Katowice Muchowiec, linii nr 101 - stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin - Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry