Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie procesu utrzymania pojazdów kolejowych. Decyzje wyłączające pojazdy z eksploatacji

25.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania kontrolne w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez przedsiębiorców kolejowych. Działania nadzorcze obejmują między innymi przewoźników pasażerskich, przewoźników towarowych, użytkowników bocznic i zarządców infrastruktury.

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, decyzjami administracyjnymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji kilkanaście pojazdów przedsiębiorców: ORLEN KolTrans sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PKP Cargo Service sp. z o.o.

Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie poziomu utrzymania pojazdów kolejowych należały: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

Przypomnijmy, że w wyniku ostatnich działań kontrolnych, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację kilkudziesięciu pojazdów kolejowych, należących m.in. do przedsiębiorców: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A., Trakcja PRKiI S.A., Euroterminal Sławków sp. z o.o., IMPERIA GROUP sp. z o.o., Madimex Bis sp. z o.o. oraz TOREX.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce i jakości usług przewozowych.

do góry