Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył kary pieniężne za naruszenia w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

21.03.2014

Na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 13 marca 2014 roku nałożył karę pieniężną na spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Nieprawidłowości dotyczyły naruszenia punktów 5.3.1.1.5 oraz 5.3.2.1.8 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), tj. błędnego oznakowania kontenera cysterny.

Decyzją z dnia 4 marca 2014 roku, na podstawie ww. przepisów Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył również karę pieniężną na przewoźnika DB Schenker Rail Polska S.A. w związku z naruszeniem pkt 5.3.2.1.1 i 5.3.2.1.2 (brak tablicy z numerem zagrożenia) Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID).

Stosownie do art. 107 ust. 1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. Ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, są jednym z wielu priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył kary pieniężne m.in. na podmioty: Pryzmat sp. j., PCC Intermodal S.A., Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski, P.P.H. Sawox, Lotos Kolej sp. z o.o., Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Infra SILESIA S.A., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., MAR-ROM i PKP Cargo S.A.

do góry