Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK, utrzymującą w mocy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

20.03.2014

W dniu 19 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 listopada 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 października 2013 r. nr DN-0211-82A/2013 utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 sierpnia 2013 r. nr DN-0211-82/2013 nakładającą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za stwierdzone naruszenia obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, tj. sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja oraz za dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik С do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675 z późn. zm.), upoważnia Państwa-Strony RID do wprowadzania dalszych (specyficznych) wymagań w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych jeżeli dotyczą, w szczególności zarządzania przepływem informacji o przewożonych towarach niebezpiecznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił również, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie dochowały obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, co wypełniło znamiona naruszeń określonych w załączniku do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227 poz. 1367, z późn. zm.) i uprawniało tym samym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do nałożenia kary pieniężnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

do góry