Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowośc stwierdzonych na linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków

19.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, decyzją z dnia 12 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 listopada 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego poprzez: niedokonanie niezwłocznego usunięcia usterek stwierdzonych w czasie prowadzonych przez zarządcę pomiarów i badań, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów, eksploatowanie torów o wysokim stopniu degradacji, niewykonanie niezbędnych robót rozprężania toru bezstykowego i usunięcia poszerzeń torów oraz nieusunięcie i pozostawienie pękniętej szyny bez naprawy ostatecznej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry