Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych na stacji Terespol

14.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7,art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji Terespol, położonej na linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna - Terespol, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 6 marca 2014 roku stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie wszelkich nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził między innymi, że na torach stacji Terespol, po których jeżdżą pociągi pasażerskie w ruchu krajowym i międzynarodowym, obowiązuje stałe ograniczenie prędkości 20 km/h, wprowadzone ze względu na zły stan techniczny. Kontrola wykazała liczne wybuksowania szyn, występującą dużą liczbę zużytych podkładów, wychlapy oraz zachwaszczenie i zanieczyszczenie torów. Wyniki kontroli jednoznacznie wskazują na konieczność wdrożenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. niezbędnych działań naprawczych, w zakresie kompleksowej wymiany zużytych elementów konstrukcyjnych torów stacji Terespol, jak również naprawy ich podtorza kolejowego, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry