Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej na linii nr 896

12.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli na linii kolejowej nr 896 Panewnik - KWK Śląsk, decyzją z dnia 4 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP PLK S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do 31 października 2014 roku.

Wykazane podczas kontroli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nieprawidłowości dotyczyły: eksploatowania podkładów drewnianych zużytych biologicznie, braku prowadzenia przez zarządcę badań defektoskopowych szyn, wybuksowań i wad szyn zakwalifikowanych do wymiany, braków śrub łubkowych, stopowych, pierścieni sprężystych i wkrętów w złączach szynowych, braków znaków kilometrowych i hektometrowych, zanieczyszczonej i zachwaszczonej podsypki, przekroczenia dopuszczalnego poszerzenia toru oraz stosowania wstawek szynowych nieprawidłowej długości.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry