Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości wpływających na bezpieczeństwo i punktualność przewozów na linii kolejowej nr 405 Piła Główna - Ustka

11.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z dnia 4 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 405 Piła Główna - Ustka, na odcinku Miastko - Słupsk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, w związku z usytuowaniem drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymagania te określa również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

W związku ze zdiagnozowaniem licznych przypadków nieprawidłowości w tym zakresie, wynikających ze złego poziomu utrzymania infrastruktury przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czego następstwem może być zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale również konieczność wstrzymywania ruchu pociągów przez zarządcę, a co za tym idzie licznych opóźnień i odwoływania pociągów pasażerskich i towarowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2014 roku szeroko zakrojonych działań nadzorczych na terenie całego kraju.

Między innymi decyzją z 27 stycznia 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów w tym zakresie na linii nr 402 Koszalin - Kołobrzeg - Goleniów. Jednocześnie nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.

Należy wskazać, że tylko w okresie od 5 do 9 grudnia 2013 roku, w wyniku przejścia nad Polską orkanu Ksawery i spowodowanych tym m.in. przypadków zerwania sieci trakcyjnej przez połamane drzewa na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., łączny czas wszystkich opóźnień pociągów, będących następstwem tych zdarzeń, wyniósł 64 625 minut. Z tego 21 924 minuty stanowiły opóźnienia pociągów pasażerskich.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry