Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PKP Intercity S.A. w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007

10.03.2014

W dniu 7 marca 2014 r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie sygn. akt II GSK 2119/12 skargi kasacyjnej PKP Intercity S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1382/12 oddalającego skargę na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia TRM-52-15.9/KC/11 z dnia 16 kwietnia 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 20 grudnia 2011 r. nr TRM-52-15.7/MM11.

Na mocy decyzji z dnia 20 grudnia 2011 r. nr TRMP-52.15.7/MM/11 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Intercity S.A. art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315), polegające na niedostarczeniu pasażerom w trakcie podróży pociągiem EuroCity nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia informacji o usługach świadczonych w tym pociągu, tj. o usługach gastronomicznych dostępnych w wagonie restauracyjnym, jak również nieinformowaniu pasażerów o głównych możliwościach przesiadek na poszczególnych stacjach na trasie tego pociągu. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzją z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr TRMP-52-15.9/KC/11 po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego utrzymał w mocy decyzję z dnia 20 grudnia 2011 r. Od decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła spółka PKP Intercity S.A. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1382/12 oddalił skargę PKP Intericty S.A. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną złożyła PKP Intercity S.A.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozprawie przeprowadzonej w dniu 7 marca 2014 r. oddalił skargę kasacyjną PKP Intercity S.A. i podzielił stanowisko Prezesa UTK, że spółka PKP Intercity S.A. dopuściła się naruszenia art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

do góry