Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji przez zarządcę infrastruktury procesów obsługi technicznej napędów zwrotnicowych typu EEA-4

05.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprzez nierealizowanie czynności obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym - napędów zwrotnicowych typu EEA-4.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w odniesieniu do określonego w opracowanej przez producenta urządzeń Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) zakresu obsługi technicznej i diagnostycznej, w tym działań profilaktycznych oraz zakresu czynności bieżącego utrzymania przedmiotowych napędów zwrotnicowych w sprawności technicznej, zapewniającej ich prawidłowe działanie. Stwierdzone nieprawidłowości, polegały na braku stosowania wspomnianych wyżej działań profilaktycznych oraz warunków, tj. niewykonywania „przeglądów kwalifikacyjnych” dla napędów zwrotnicowych typu EEA-4, których realizacja warunkuje określenie dla nich ewentualnej potrzeby przeprowadzenia „przeglądów głównych” (remontów kapitalnych).

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rekomendacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych nr PKBWK-076-325/RL/13 z dnia 12 listopada 2013 roku, zawartej w  Raporcie Rocznym Komisji za 2012 rok, zarządca infrastruktury tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., został zobowiązany do poddawania przeglądom głównym urządzeń - napędów zwrotnicowych typu EEA-4. Brak realizowanych „przeglądów kwalifikacyjnych" przez personel obsługi technicznej zarządcy infrastruktury, nie pozwala w sposób udokumentowany poddać ocenie stan badanych urządzeń z określeniem ich przydatności eksploatacyjnej, a co się z tym wiąże, wykonania powyższej rekomendacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych lokalizacjach (stacjach kolejowych) oraz przeprowadzenie sprawdzenia i analizy występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i ich ewentualnego usunięcia.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie przestrzegania obowiązujących procesów utrzymania w sprawności technicznej wyrobów stosowanych w kolejnictwie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry