Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork

03.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu, decyzją z dnia 26 lutego 2014 roku stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork, na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża poprzez:

  • eksploatowanie nawierzchni kolejowej linii przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji nawierzchni, w której stwierdzono usterki polegające na kruszeniu się betonu wraz z rozwarstwianiem w części podszynowej oraz brakiem prawidłowego zamocowania podkładek żebrowych do podkładu,
  • brak właściwego utrzymania odcinków torów linii, polegający na niewykonywaniu przez zarządcę remontów nawierzchni kolejowej, co skutkuje niezapewnieniem pełnej sprawności technicznej, postępującą degradacją i koniecznością wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych polegających na zmniejszeniu prędkości pojazdów,
  • brak zainstalowania na linii punktów stałych służących do pomiaru przemieszczeń szyn, oraz nieprowadzenie przez zarządcę dokumentacji związanej z eksploatacją konstrukcji toru bezstykowego,
  • eksploatację uszkodzonej nawierzchni na przejeździe kat. A, świadczącej o niedostosowaniu konstrukcji nawierzchni przejazdu do natężenia ruchu pojazdów na drodze, obciążonej ciężkimi pojazdami o masie powyżej 3,5 tony.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry