Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o inwestycjach współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

02.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawia aktualną informację o rozpoczętych lub planowanych inwestycjach w latach 2014 - 2015 oraz związanych z nimi wnioskach, dotyczących procesu dopuszczania do eksploatacji pojazdów, podsystemów, typów urządzeń i typów budowli.

Przedstawione dane pochodzą od głównych uczestników rynku wyrobów kolejowych tj. zarządców infrastruktury, wykonawcy II linii metra, producentów taboru kolejowego, wykonawców modernizacji infrastruktury oraz marszałków województw i zostały uzyskane przez Prezesa UTK w odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podkreślenia wymaga, że zamieszczony wykaz w przeważającej większości, dotyczy inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które charakteryzują się koniecznością uzyskania w/w dopuszczenia do eksploatacji przed ostatecznym terminem rozliczenia inwestycji. Posiadane informacje pozwolą również na systemowe zaplanowanie pracy, związanej z procedowaniem wniosków przez Urząd Transportu Kolejowego i w ogólnym efekcie zakończeniem procesu dopuszczeniowego i rozliczeniowego.

Ponadto, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prosi o przekazywanie aktualnych i uzupełnieniowych informacji o planowanych w latach 2014-2015 inwestycjach i składanych wnioskach. Wymienione  informacje powinny być przekazywane na bieżąco na adres e-mail: utk@utk.gov.pl  z wyszczególnieniem:

  • przedmiotu wniosku,
  • terminu wystąpienia z wnioskiem podanego z dokładnością do miesiąca,
  • perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, w ramach której uzyskano środki na inwestycję,
  • ostatecznego terminu rozliczenia inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie przypomina się o konieczności uwzględnienia przez wnioskodawców ustawowych terminów, przysługujących Prezesowi UTK na rozpatrywanie spraw administracyjnych, wynikających z Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) oraz z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Należy również dodać, że do terminów określonych w ww. aktach prawnych, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niedostarczenia wymaganych dokumentów lub braków formalnych wniosków) albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym należy wskazać, że ze względu na braki formalne, nieścisłości w dokumentacji załączanej do wniosków o wydanie zezwolenia (ew. świadectwa), termin rozpatrywania przedmiotowych spraw może ulec wydłużeniu.

do góry