Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zarządcy infrastruktury na linii kolejowej nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny

24.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, decyzją z dnia 19 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego biorąc pod uwagę zakres koniecznych prac oraz możliwości wykonawczych, nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 października 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały m.in. na eksploatowaniu przez PKP PLK S.A. podkładów drewnianych o przekroczonej granicznej trwałości oraz bardzo dużym zużyciu (stopień degradacji 0,9-1,0), stosowaniu wstawek szynowych niezgodnych z przepisami, eksploatowaniu toru z brakującymi podkładkami, śrubami łubkowymi i stopowymi, wkrętami i pierścieniami, nieusuwaniu odpełzłych szyn oraz nieoczyszczaniu podsypki.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry