Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zarządcy infrastruktury na linii kolejowej 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny

20.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń kontroli przeprowadzonej na linii kolejowej nr 273, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami z dnia 12 i 18 lutego 2014 roku, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP PLK S.A. terminowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym na odcinkach:

  • Godków – Chojna, Chojna – Krzywin Gryfiński i Krzywin Gryfiński – Dolna Odra, w terminie do 30 sierpnia 2014 roku,
  • Bytom Odrzański – Nowa Sól, w terminie do 31 października 2014 roku,
  • Czerwieńsk Towarowy – Bytnica, w terminie do 31 października 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na prowadzeniu przez zarządcę ruchu kolejowego na szlakach wyposażonych w urządzenia blokady liniowej, bez ich zastosowania, a także utrzymywaniu urządzeń srk w sposób niezapewniający realizowania przez nie wymaganych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem oraz eksploatacji nawierzchni kolejowej będącej w niedostatecznym stanie technicznym.

Jest to kontynuacja działań administracyjnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, związanych z nieprawidłowościami na linii nr 273. Decyzjami z dnia 12 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, poprzez eksploatację rozjazdów położonych w torach głównych stacji Zielona Góra oraz nawierzchni kolejowej na odcinku Stary Kisielin – Zielona Góra, będących w złym stanie technicznym.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry