Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenia przepisów przez użytkownika bocznicy Eurochem Sp. z o.o. oraz nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości

19.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń kontroli, decyzją z dnia 5 lutego 2014 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów przez Eurochem Sp. z o.o. w Braniewie, dotyczących obowiązków użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz nakazał usunięcie nieprawidłowości. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na eksploatowaniu przez użytkownika bocznicy konstrukcji nawierzchni kolejowej, niespełniającej wymogów dotyczących materiałów konstrukcyjnych, eksploatowaniu torów nieposiadających kompletu złączy szynowych oraz położonych na podkładach drewnianych, które ze względu na czas eksploatacji i w wyniku biodegradacji utraciły swoje cechy mechaniczne, umożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu.

Należy przypomnieć, że na bocznicy kolejowej w Kotkach, której użytkownikiem jest spółka Eurochem, 21 września 2013 roku doszło do wypadku kolejowego z udziałem towarów niebezpiecznych, polegającego na wykolejeniu podczas jazdy manewrowej 5 cystern kolejowych z gazem propan butan. Jedną z przyczyn zaistnienia zdarzenia, był niedostateczny stan nawierzchni kolejowej, niezgodny m.in. z przepisami wewnętrznymi użytkownika bocznicy.

 

do góry