Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zarządcy infrastruktury na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj

18.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli, decyzją z dnia 13 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego w stacji Kraków Olsza, na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na eksploatowaniu przez zarządcę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przy niewłaściwym poziomie utrzymania ich stanu technicznego oraz eksploatowaniu urządzeń srk bez zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy tych urządzeń, umożliwiającej realizowanie wymaganych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry