Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zarządcy infrastruktury na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim

17.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń kontroli przeprowadzonej u zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim, decyzją z dnia 13 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych, których celem powinno być utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w stacjach Spytkowice i Brzeźnica linii kolejowej nr 94. Zarządca infrastruktury nie zapewniał właściwego utrzymania stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz nie zapewniał w procesie utrzymania ciągłej i prawidłowej pracy urządzeń srk, umożliwiającej realizowanie wymaganych funkcji zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Jednocześnie zarządca eksploatował nawierzchnię linii, nie zapewniając jej stabilnej i trwałej konstrukcji oraz nie stosując się do wymogu połączenia wszystkich nieizolowanych złącz szynowych łącznikami szynowymi w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry