Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenia z eksploatacji wagonów zarządcy CTL Maczki-Bór i użytkownika bocznicy Kompania Węglowa

17.02.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 24 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych, w wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe - wagony samowyładowcze typu 418V, należące do zarządcy infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A. i użytkownika bocznicy Kompania Węglowa S.A. Decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Wskazane powyżej wagony samowyładowcze były eksploatowane pomimo utraty ważności świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego lub bez określenia w przedmiotowym dokumencie przebiegu określającego ważność świadectwa.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych, ważność świadectwa ustala się na czas określony, odpowiadający wyrażonemu w kilometrach przebiegowi pojazdu kolejowego pomiędzy naprawami okresowymi, lecz nie dłuższy niż określony w świadectwie termin najbliższej naprawy okresowej, wynikający z ustalonego przez przedsiębiorcę systemu utrzymania pojazdów kolejowych. Eksploatacja pojazdów kolejowych bez zachowania wymagań określonych w ww. przepisach, w ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Z tego też powodu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobligowany był wyłączyć pojazdy z eksploatacji w trybie natychmiastowej wykonalności.

do góry