Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenia z eksploatacji pojazdów kolejowych użytkownika bocznicy

14.02.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku przeprowadzonej kontroli użytkownika bocznicy ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o., decyzjami z dnia 6 lutego 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji spalinowe pojazdy trakcyjne typu Ls-300, serii SM30. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyłączone z eksploatacji pojazdy kolejowe były eksploatowane między innymi bez zapewnienia zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU), bez prowadzenia właściwej dokumentacji związanej z procesem utrzymania oraz nie posiadały świadectwa sprawności technicznej wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, do podstawowych obowiązków użytkownika bocznicy w ramach utrzymania taboru należy prowadzenie dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewnienie zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU). Zgodnie z § 6 Rozporządzenia utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac określonych w dokumentacji systemu utrzymania.

do góry