Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenia z eksploatacji lokomotyw przewoźnika Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR”

11.02.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku przeprowadzonej kontroli przewoźnika Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski Sp.J., decyzjami z dnia 31 stycznia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji lokomotywy spalinowe typu TEM2. Decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika, polegało między innymi na:

  • nieprzestrzeganiu postanowień Dokumentacji Sytemu Utrzymania pojazdów kolejowych, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w zakresie respektowania cyklu przeglądowo-naprawczego lokomotyw oraz dokumentowania pomiarów diagnostycznych wykonywanych w trakcie czynności utrzymaniowych, w tym eksploatacji lokomotywy bez wykonania aktualnego przeglądu kontrolnego i przeglądu okresowego oraz braku dokumentacji pomiarowej lokomotyw,
  • nieprzestrzeganiu postanowień Dokumentacji Sytemu Utrzymania pojazdów kolejowych, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w zakresie dokumentowania czynności utrzymaniowych lokomotywy oraz jej pomiarów diagnostycznych wykonywanych w trakcie tych czynności,
  • nieprzestrzeganiu postanowień „Instrukcji określającej ogólne warunki techniczne eksploatacji i utrzymania pojazdów trakcyjnych”, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w zakresie prowadzenia książki pojazdu trakcyjnego oraz wyposażenia lokomotywy w książkę pokładową pojazdu trakcyjnego,
  • eksploatowaniu zbiorników pneumatycznych, nieposiadających ważnych decyzji Transportowego Dozoru Technicznego, zezwalających na eksploatacje ww. zbiorników.
do góry