Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przewozu towarów niebezpiecznych. Kary pieniężne za niezłożenie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu

07.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku  z art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 23 stycznia 2014 roku, nałożył karę pieniężną w wysokości 10 000 zł na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pryzmat sp. j. z siedzibą w Mojsławicach, za niezłożenie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu koleją towarów niebezpiecznych za 2011 i 2012 rok.

Również decyzją z dnia 22 stycznia 2014 roku, na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył karę pieniężną na PCC Intermodal S.A., za naruszenie działu 5.4 pkt 5.4.1.1.1 lit. c Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), tj. za niezawarcie w sporządzonym międzynarodowym liście przewozowym informacji o nalepce ostrzegawczej.

Stosownie do art. 107 ust. 1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. Ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku złożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją, obejmujących swoim zakresem dane za rok 2013.

do góry