Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w sprawie cofnięcia autoryzacji jednostki oceniającej zgodność dla RCC Nova sp. z o.o.

07.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 25h i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 4 lutego 2014 r. cofnął w całości autoryzację jednostki oceniającej zgodność w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, udzieloną decyzją Prezesa UTK z dnia 06 lutego 2012 r. na rzecz laboratorium badawczego RCC Nova sp. z o.o.

Decyzja została wydana po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania, w sprawie cofnięcia autoryzacji jednostki oceniającej zgodność w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, udzielonej na rzecz laboratorium badawczego RCC Nova sp. z o.o.

W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, Prezes UTK może ograniczyć zakres autoryzacji lub autoryzacja może być cofnięta.

do góry