Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie eksploatacji przez PKP PLK S.A. urządzeń wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego

06.02.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności kontrolnych realizowanych na linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, stwierdził naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezapewnieniu przez zarządcę właściwego nadzoru i obsługi technicznej oraz nieprzestrzeganiu procesów eksploatacyjnych urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

  • nieprzestrzegania terminów przeprowadzania zabiegów obsługi technicznej (przeglądów) kontrolowanych urządzeń,
  • nieprzeprowadzania analiz przypadków, tzw. alarmów niepotwierdzonych, jak również braku wpisów w książkach kontroli urządzeń wyników takich analiz,
  • braku analiz przyczyn stwierdzonych przeszkód w działaniu urządzeń oraz analizy alarmów niepotwierdzonych w protokołach z przeprowadzonych w 2013 roku badań diagnostycznych kontrolowanych urządzeń,
  • niepełnych i niezgodnych z obowiązującym wzorem oraz częściowo nieczytelnych wpisów odnotowywanych w rejestrze wykrytych stanów awaryjnych taboru przez dyżurnych ruchu,
  • braku wydruków z wykrytych stanów awaryjnych taboru, braków i nieścisłości treści regulaminu obsługi terminala urządzeń,
  • nieprowadzenia postępowań mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wykrycia stanu awaryjnego taboru i wyłączenia tego taboru oraz ustalenia wniosków zapobiegawczych,
  • niedokonywania stosownych wpisów w rejestrze trudności eksploatacyjnych o wykazaniu przez urządzenia stanów awaryjnych taboru, które nie spowodowały konieczności wyłączenia taboru z eksploatacji.

Narusza to postanowienia „Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3”, „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1)” oraz „Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 (R-3)”.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, dokonanie sprawdzenia i analizy oraz usunięcia występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach zabudowy urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru oraz podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka, związanym z prowadzoną działalnością.

Do czasu całkowitego wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości i uchybień Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał spółce PKP PLK S.A. zastosować odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Ponadto, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął również decyzję o przeprowadzeniu w 2014 roku szeroko zakrojonych działań nadzorczych w tym zakresie, na terenie całego kraju.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu nieustanne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry