Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie eliminacji nieprawidłowości wpływających na bezpieczeństwo i punktualność przewozów. Naruszenie przepisów przez PKP PLK na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów

05.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 27 stycznia 2014 roku, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 402 Koszalin – Kołobrzeg – Goleniów. Jednocześnie nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości dotyczyły niespełniania przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz eksploatację pojazdów kolejowych, w związku z usytuowaniem drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przykładem tego były wydarzenia z 24 listopada 2013 roku, kiedy w wyniku przewrócenia drzewa na sieć trakcyjną oraz zerwania jej elementów, nastąpiło całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na stacji Kołobrzeg, w kierunku stacji Dygowo oraz lokomotywowni. Przerwa w ruchu trwała około 6 godzin, powodując opóźnienia 11 pociągów.

W związku ze zdiagnozowaniem licznych przypadków nieprawidłowości w tym zakresie, wynikających ze złego poziomu utrzymania infrastruktury przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czego następstwem jest konieczność wstrzymywania ruchu pociągów przez zarządcę, a co za tym idzie licznych opóźnień i odwoływania pociągów pasażerskich i towarowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2014 roku szeroko zakrojonych działań nadzorczych na terenie całego kraju.

W okresie od 5 do 9 grudnia 2013 roku, w wyniku przejścia nad Polską orkanu Ksawery i spowodowanych tym m.in. przypadków zerwania sieci trakcyjnej przez połamane drzewa na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., łączny czas wszystkich opóźnień pociągów, będących następstwem tych zdarzeń, wyniósł 64 625 minut. Z tego 21 924 minuty stanowiły opóźnienia pociągów pasażerskich.

Działania kontrolne mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz całkowitą eliminację nieprawidłowości, wpływających na bezpieczeństwo i punktualność przewozów kolejowych.

do góry