Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 219, szlak Pisz – Ełk Towarowy

29.01.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7,art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowości, decyzją z dnia 23 stycznia 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 219, szlak Pisz – Ełk Towarowy.

Nieprawidłowości polegały na niezapewnieniu przez Zarządcę właściwego stanu rowów odwadniających, położonych wzdłuż toru kolejowego, co doprowadziło do konieczności wymiany podtorza w ww. odcinku linii oraz na niewykonaniu wymiany podkładów drewnianych pochodzących z lat 1958 – 1970, które uległy biodegradacji, znacznie przekraczając kryteria granicznej trwałości.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

 

do góry