Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie niedostatecznego stanu nawierzchni torowej na linii kolejowej nr 403 Piła Północ - Ulikowo

27.01.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 403 Piła Północ - Ulikowo.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 23 stycznia 2014 roku nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na wskazanej powyżej linii kolejowej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie nieprawidłowości w terminie do dnia 31 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli polegały na eksploatacji linii kolejowej w stanie niezapewniającym bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w związku z uszkodzeniem bardzo dużej liczby podkładów żelbetowych z rysami podłużnymi i pęknięciami, złamaniami, odpryskami i wykruszeniami betonu w miejscach zamocowania podkładek, widocznymi zbrojeniami, podkładkami zagłębionymi, luźnymi wkrętami lub ich brakiem.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry