Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowe braki i błędy we wnioskach dotyczących rejestracji pojazdów kolejowych, kierowanych do Prezesa UTK

24.01.2014

Prezes Urzędu Transportu realizując sprawy z zakresu rejestracji pojazdów kolejowych, obejmujące:

 • nadawanie europejskich numerów pojazdów kolejowych,
 • wycofanie ich z eksploatacji,
 • zmianę danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,

stwierdza powtarzające się braki i błędy o charakterze formalnym i merytorycznym w składanych wnioskach. Polegają one głównie na niewypełnieniu odpowiednich pozycji lub na wpisywaniu błędnych danych w formularzu wniosku i załącznika.

Wszelkie braki oraz błędy w składanych dokumentach skutkują istotnym wydłużeniem procesu rejestracji, a w skrajnych przypadkach przekładają się na pozostawienie wniosku bez rozpoznania lub wydanie decyzji negatywnej dla wnioskodawcy.

Najbardziej niepokojącym i powtarzającym się cyklicznie zjawiskiem jest niestosowanie przez wnioskodawców obowiązkowego standardowego formularza wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji, w szczególności na okoliczność wycofania z eksploatacji oraz zmiany danych spowodowanych  zmianą tytułu prawnego do użytkowania pojazdu.

Wśród najczęściej powtarzających się błędów o charakterze formalnym w składanych wnioskach wymienić należy:

 • Podpisanie wniosku i załączników w sposób niezgodny z reprezentacją wynikającą z KRS,
 • Brak określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego załączanych pełnomocnictw,
 • Brak uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,
 • Brak numeru wniosku nadawanego przez wnioskodawcę,
 • Brak daty wniosku,
 • Rozbieżność numeru wniosku i załącznika,
 • Stosowanie nieaktualnego formularza wniosku.

Braki formalne we wnioskach uzupełniane są w trybie art. 64 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Nieuzupełnienie tych braków na wezwanie organu w terminie siedmiu dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Termin siedmiodniowy na uzupełnienia braków, jako określony w przepisach ustawy, nie podlega przedłużeniu.

W celu eliminacji podstawowych braków o charakterze formalnym w składanych wnioskach, Urząd Transportu Kolejowego udostępnił na swojej stronie internetowej nowy wzór wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji oraz cztery rodzaje załączników (odrębnie w zależności od rodzaju taboru). Ponadto udostępniono również Przewodnik rejestracji pojazdów kolejowych zawierający wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosków i załączników.

Wśród podstawowych, powtarzających się błędów o charakterze merytorycznym w składanych wnioskach wymienić należy:

 • występowanie o zarejestrowanie pojazdu bez uprzedniego upewnienia się czy pojazd ten figuruje w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych jako zarejestrowany,
 • niewłaściwe zaznaczanie celu złożenia wniosku,
 • błędne określanie kodów ograniczeń w użytkowaniu oraz ograniczeń niekodowanych,
 • brak lub nierzetelne podawanie danych adresowych (w tym adresu poczty elektronicznej) podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie,
 • określanie oznaczenia typu konstrukcyjnego pojazdu niezgodnie z zapisem w dokumencie dopuszczenia do eksploatacji,
 • podawanie w załączniku kodów parametrów pojazdów, niezgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 2013, poz. 211),
 • przywoływanie w załączniku do wniosku świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu nieaktualnych na dzień złożenia wniosku,
 • niepodawanie lub podawanie nieodpowiedniego kodu wycofania pojazdu z eksploatacji,
 • brak podawania we wniosku numeru deklaracji weryfikacji WE, gdy pojazd został dopuszczony do eksploatacji na podstawie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji,
 • podawanie w załączniku błędnych danych technicznych.

Jednocześnie Prezes UTK przypomina, że niezależnie od celu dalszego przeznaczenia pojazdu po zbyciu, fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony do UTK. Brak zgłoszenia Prezesowi UTK zmian danych rejestrowych w tym zmian dotyczących dysponenta pojazdu, skutkować będzie nakładaniem kar pieniężnych.

Ponadto jeśli dokonano sprzedaży pojazdu kolejowego podmiotowi nie posiadającemu identyfikatora literowego VKM, wówczas wycofanie z eksploatacji powinno nastąpić na podstawie kodu 30, według Dodatku 3 do Decyzji Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. (2011/107/UE z póź. zm.).

do góry