Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce

24.01.2014

W związku z podjęciem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego prac w zakresie wypracowywania stanowiska dotyczącego sposobów zagospodarowania likwidowanych lub czasowo wyłączanych z eksploatacji nierentownych (nieużywanych lub mało używanych, deficytowych) linii kolejowych, Urząd Transportu Kolejowego zlecił podmiotowi zewnętrznemu sporządzenie opracowania w przedmiotowym zakresie. Wnioski płynące ze sporządzonej analizy przyczyniły się do uzyskania specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań na gruncie światowym w przedmiocie sprawy.

Przedmiot opracowania stanowiła analiza ekonomiczno-prawna światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie koncepcji dla rynku kolejowego w Polsce zawierająca:

  1. analizę możliwości zastosowania światowych rozwiązań na polskim gruncie – przegląd praktyk w wybranych krajach (tj. Czechy, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania),
  2. propozycję wprowadzenia zmian legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w Polsce (z załączonymi propozycjami zapisów),
  3. ocenę skutków proponowanych rozwiązań.

Nadrzędnym celem opracowania było przygotowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjno–prawnych dla linii małoobciążonych – w szczególności zagrożonych zamknięciem – pozwalających na obniżenie kosztów ich funkcjonowania. Ponadto, w opracowaniu zwraca się uwagę w szczególności na odmienność regulacji dla linii nierentownych czy też krótkich linii wykorzystywanych w niewielkim stopniu pod kątem możliwości stworzenia podstaw do ich wykorzystania i dalszego rozwoju. Przedmiotowe opracowanie zawiera również propozycje i rekomendacje zmian przepisów prawnych z zakresu kolejnictwa.

Prezes UTK zachęca podmioty rynku kolejowego do dialogu w przedmiotowej kwestii. Prosimy o przekazanie wszelkich opinii, uwag i komentarzy w niniejszej sprawie, a także ewentualnych pomysłów w sprawie proponowanych przez Państwa rozwiązań dotyczących powyższej problematyki na adres e-mail: utk@utk.gov.pl.

 

do góry