Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa

23.01.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7,art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych na linii nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa, decyzją z dnia 23 stycznia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na eksploatowaniu nawierzchni kolejowej linii nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji jej nawierzchni, eksploatowaniu drogi kolejowej bez zapewnienia właściwego utrzymania nawierzchni w stanie zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego, eksploatowaniu linii bez zapewnienia utrzymania znaków drogowych w stanie gwarantującym ich czytelność i poprawną widoczność oraz niewłaściwym usytuowaniu drzew i krzewów w bliskiej odległości od osi toru kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do ciągłego wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry