Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i nałożył kary finansowe

22.01.2014

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) w związku z art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w wyniku przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kontroli oraz stwierdzeniu nieprawidłowości, decyzją z 9 stycznia 2014 r., na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych P.P.H. Sawox spółka jawna została nałożona kara pieniężna. Przedsiębiorca pomimo ciążącego obowiązku nie przekazał w ustawowo określonym terminie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca nie dopełnił ustawowego obowiązku w tym zakresie za rok 2011 i 2012, czym naruszył postanowienia art. 16 ust.1 lit. b Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, co w konsekwencji sankcjonowane jest karą pieniężna określoną w załączniku do tej Ustawy w lp. 5.4. pkt 3.

Również w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli licencjonowanego przewoźnika Lotos Kolej sp. z o.o., na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wobec naruszenia postanowień zawartych w pkt 5.2.1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył karę pieniężną. Naruszenie polegało na nieprawidłowym nadaniu – oznakowaniu do przewozu wagonu – w zakresie przewozu materiału zagrażającego środowisku naturalnemu.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie prawidłowej realizacji procesu przewozu towarów niebezpiecznych mają na celu ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry